Thursday PMSaturday 2 pmFriday PMSaturday 7pmSunday 2pmSunday 7pm